Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. vznikla na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 27.5.1993. Základným pravidlom hospodárenia spoločnosti je zveľaďovaniea ochrana lesov, pri čo najefektívnejšom využití drevnej suroviny. Hospodárska činnosť je závislá na dodržiavaní ustanovení lesného zákona, nariadení a smerníc týkajúcich sa obhospodarovania lesov. Spoločnosť sa pri hospodárení riadi platnými právnymi predpismi, nariadeniami orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a orgánov všeobecnej štátnej správy. 

Spoločnosť spravuje lesný pôdny fond vo vlastníctve mesta Levoča. Celková výmera porastovej plochy, ktorú má spoločnosť v dlhodobom prenájme je 6 139 ha. Ide o tri lesné užívateľské celky (LUC): Lesy mesta Levoča, Levoča Mesto a Levočské starousadlé meštianstvo. Na významnej časti lesných pozemkov sa nachádza vojenský výcvikový priestor Javorina ( 3 900 ha ). 

Spoločnosť obhospodaruje lesy v zmysle platných lesných hospodárskych plánov a zásad trvaloudržateľného obhospodarovania. Hospodárenie v lesoch spoločnosti však významne ovplyvňuje zdravotný stav a znížený odolnostný potenciál lesov, ktorý je typický pre celý región stredného Spiša. Hlavným predmetom a zameraním činnosti spoločnosti je obhospodarovanie lesov. Hlavným produktom (výrobkom) spoločnosti je drevná hmota - sortimenty dreva. Ďalšie tržby spoločnosť získava z poľovníctva, drobnej lesnej výroby (vianočné stromčeky, čačina, sadenice) a predaja služieb (ostatné služby).